» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Pripravovaný zákon upraví postavenie učiteľov

Pripravovaný zákon upraví postavenie učiteľov

17.10.2007

Na dnešnom rokovaní vlády bol schválený legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov. Materiál komplexne rieši oblasť postavenia pedagogických zamestnancov. Všetkých pedagógov má motivovať k tomu, aby sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a menili jeho kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania  a sebavzdelávania. Zároveň im prinesie možnosti voľby rôznych foriem a tempa ich profesionálneho rastu. Zohľadňuje podmienky pre morálne oceňovanie pedagógov za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese.

Stratégia legislatívneho zámeru je postavená na postupnej realizácii 5 krokov – vytvorenie profesijných štandardov, kreditového systému, kariérového systému, systému kontinuálneho vzdelávania a princípov hodnotenia na odmeňovanie. Kým profesijný štandard umožní vymedziť nevyhnutné profesijné kompetencie potrebné pre výkon profesie pedagóga, kariérový systém vyjadrí mieru preukázateľného osvojenia si profesijných kompetencií, čo povedie k zvýšeniu profesijného statusu a vyššiemu finančnému ohodnoteniu.  Systém kontinuálneho vzdelávania umožní získavať vedomosti a zručnosti v procese profesijného rozvoja v kariérovom systéme. V kreditovom systéme si  pedagógovia budú môcť evidovať absolvované akreditované vzdelávacie programy, ako aj všetky vzdelávacie aktivity.

Princípy hodnotenia na odmeňovanie umožnia škole a školskému zariadeniu získavať, riadiť, rozvíjať a odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať ciele a výchovno-vzdelávacie programy.

 

Bratislava 17. október 2007