Príhovor podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja pri príležitosti otvorenia školského roka 2007/2008

03.09.2007

Vážené kolegyne a kolegovia učitelia,
milí žiaci,
vážení rodičia,
ctení spoluobčania,

     dovoľte mi prihovoriť sa Vám na začiatku nového školského roka. Po krátkom oddychu je pred Vami desať mesiacov práce, ktoré Vám prinesú nové poznatky, ale i radostné chvíle. V novom školskom roku pripravujeme ďalšie zmeny, ktoré sú pre naše školstvo zásadné. Na novú školskú reformu už netrpezlivo čakajú žiaci, učitelia, ale i rodičia. Verím, že sa nám ju spoločným úsilím podarí pripraviť, schváliť a uviesť do života.
     V minulom školskom roku sme urobili niekoľko dôležitých zmien. Vláda schválila nové koncepcie vo výučbe umeleckého a odborného školstva, pedagogicko-psychologického poradenstva, predškolskej výchovy a celoživotného vzdelávania. Schválená bola koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom raste. Pripravené sú koncepcie výučby cudzích jazykov a národnostného školstva. To všetko vytvára základné kamene, na ktorých bude školská reforma postavená.
     Som nesmierne rád, že sa podarilo obnoviť aj vydávanie Učiteľských novín Umožňujeme tým našim učiteľom vyjadriť svoje názory na všetky otázky vzdelávania a navrhnúť aj možnosti na ich riešenie.
     Naše tradičné školstvo čaká teda zmena. Tvorivo-humánna výchova a vzdelávanie bude pre žiaka a študenta znamenať väčšiu aktivitu a slobodu. Usilujeme sa o  odstránenie  memorovania encyklopedických poznatkov. Dôraz bude kladený na  rozvíjanie tvorivosti našich žiakov. Verím, že široká diskusia  nájde svoj výsledok v podobe nového a moderného právneho predpisu. Okrem zásadných zmien v obsahu výchovy a vzdelávania sa v ňom skĺbia postoje národné a historické, ku ktorým  povedieme i naše deti.
     Osobitne sa chcem prihovoriť Vám, milí žiaci, ktorí ste dnes po prvýkrát prešli bránou Vašej školy. Na Vás - prváčikov čakajú  noví spolužiaci, učitelia, ktorí Vás budú sprevádzať pri objavovaní nepoznaného. Vy o rok už budete poznať celú abecedu, naučíte sa čítať, písať aj počítať, ale naučíte sa aj veľa nových dosiaľ pre vás neznámych vecí.  

Vážení učitelia, milí žiaci, 
     dovoľte mi  zaželať Vám na prahu školského roka veľa zdravia, trpezlivosti, elánu a tvorivých síl.

Vám ctení rodičia, 
     želám, aby ste mali dostatok síl a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Aby ste boli pre nich oporou aj vtedy, keď sa nedarí a treba pomôcť. To je to, čo od Vás najviac čakajú.

Ďakujem Vám za pozornosť.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku