» Príhovor na slávnostnej inaugurácii rektora prof. Ing. Ericha Petláka, CSc.

Príhovor na slávnostnej inaugurácii rektora prof. Ing. Ericha Petláka, CSc.

11.04.2013
Vážení prítomní,

      dovoľte mi, aby som sa krátko prihovoril pri tejto slávnostnej príležitosti, pri slávnostnej inaugurácii rektora prof. Ing. Ericha Petláka, CSc. na pôde Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.
      Vážený pán rektor, musím sa pripojiť k slovám prezidenta SR pána Gašaproviča pri Vašom vymenúvaní, ktorý vyzdvihol funkciu rektora ako najvyššiu métu v pedagogickej praxi a označil ju ako postavenie vzbudzujúce úctu, ale aj postavenie veľmi zodpovedné najmä v súčasnom zložitom čase.
      Vážený pán profesor Petlák, stali ste sa rektorom Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, ktorý je súkromnou vysokou školou od 1.marca 2006. Za túto, čo sa týka histórie, krátku dobu, sa Dubnický technologický inštitút etabloval na poli vysokých škôl. Zapĺňa medzeru, ktorá vo vysokoškolskom priestore nebola vyplnená a orientuje sa na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch. Patrí k málo vysokým školám, ktoré sa orientujú na učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, najmä na učiteľstvo technických odborných predmetov a učiteľstvo ekonomických predmetov.
      Za krátku dobu svojho pôsobenia Dubnický technologický inštitút okrem vysokoškolského vzdelávania poskytuje ďalšie vzdelávanie, organizuje univerzitu tretieho veku, zorganizoval prvý ročník detskej univerzity DTI, vydáva vedecký časopis Acta Technologica Dubnicae ako vedecké periodikum, študenti si vydávajú svoj vlastný časopis. Dubnický technologický inštitútzískal viacero projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu, ktoré sa venujú najmä kvalite vzdelávania, organizuje viaceré medzinárodné vedecké konferencie, spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami.
       Myslím si, že na tak „mladú“ vysokú školu, je to celkom pekný výpočet aktivít.
      Vážený pán rektor, som rád, že som sa mohol zúčastniť na tomto slávnostnom podujatí. Prajem vysokej škole pod Vaším vedením, aby Vaši študenti získavali také teoretické vedomosti a praktické zručnosti a mali takú odbornú prípravu, ktoré im bez problémov umožnia uplatniť sa v praxi, Vaším pedagógom veľa len dobrých študentov a spokojnosť v práci a Vám osobne ešte raz blahoželám k vymenovaniu za rektora Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Ďakujem za pozornosť.