» Aktuality » Príhovor ministra školstva Dušana Čaploviča na oslavách 133. výročia narodenia M. R. Štefánika v Košariskách

Príhovor ministra školstva Dušana Čaploviča na oslavách 133. výročia narodenia M. R. Štefánika v Košariskách

21.07.2013
Príhovor ministra školstva Dušana Čaploviča na oslavách 133. výročia narodenia M. R. Štefánika v KošariskáchVážené dámy, vážení páni, priatelia tradície a života M. R. Štefánika,
vážení páni poslanci,
vážený pán náčelník generálneho štábu, vážení predstavitelia štátnej správy a samosprávy, predstavitelia cirkvi,
vzácni hostia,

      som veľmi rád, že Milan Rastislav Štefánik, jeden z najvýznamnejších mužov nielen slovenských dejín, nás stále spája a opäť nás priviedol do svojich rodných Košarísk, aby sme si tu pripomenuli 133. výročie jeho narodenia na evanjelickej fare, v prostredí lásky, tolerancie a dobrého slova.

      Je viac ako isté, že život tohto politika, vedca, diplomata a generála, ako aj duchovne bohatého človeka, ostal pre nás trvalou inšpiráciou. Štefánikove úspechy, ktoré prekročili hranice našej domoviny, našej vlasti, sú cenným dedičstvom nielen pre Slovákov, ale aj pre ostatné národy Európy a sveta.

      Keď dnes hovoríme o Štefánikovi, máme na mysli predovšetkým jeho historický odkaz a zásluhy o vykonanie nebývalého diela. Veď naši žiaci a študenti nemusia svoje vzory vždy hľadať medzi zahraničnými osobnosťami, pretože pri prekonávaní životných prekážok im môže pomôcť Štefánikov známy výrok: „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“. V tejto jeho vete je vyjadrená neobyčajná vôľa mladého človeka, tak príkladná aj pre dnešok.

      Človeka, ktorý - vidiac s odstupom - nemal ani zďaleka také materiálne zázemie či sociálne postavenie, ktoré by ho predurčovalo na pozície, ktoré sa mu vďaka jeho obdivuhodnej húževnatosti, inteligencii, politickej prezieravosti a aj spoločenskému šarmu podarilo dosiahnuť. Popri tom vždy myslel na svoj rod, rodinu, národ, na vlasť, domovinu, na jej oslobodenie a lepšiu budúcnosť.

      Aj v tomto presvedčení je zakódovaný odkaz pre každého z nás. Najmä vo vzťahu k mladej generácii, ale aj nám starším, ktorí sme prežili turbolentné časy. V dnešnej dobe, keď mladí ľudia môžu cestovať, študovať i pracovať za hranicami nášho štátu, aj oni by si mali so sebou odnášať aspoň malý vnútorný záväzok vrátiť svojmu rodu, rodičom, vlasti hoci len časť z toho, čo pre nich urobili. Patrí to k ľudskému rozmeru človeka – a Milan Rastislav Štefánik ho svojím životom a konaním naplnil vrchovato.

      Štefánik svojim životom, skutkami a úžasnou energiou musí oslovovať i celé politické spektrum, najmä v časoch neľahkých, krízových, kde zvlášť kríza mravná ničí osudy mnohých ľudí, nevinných občanov Slovenska, Európy a sveta. Práve morálne zlyhania spôsobili ničivý požiar: finančný, hospodársky a spoločenský. Práve preto netreba zabúdať na jeho odkaz pre nás, politikov: „Národu sa nedáva, len žobrákovi, národu sa treba obetovať“. Preto len pre ľudí pevného charakteru, predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti a my nesmieme zabúdať: „Veriť, milovať, pracovať“. A tak ako M. R. Štefánik napokon pre nás doslovne na národnú dosku priklincoval: „Poctivosť nie je slovo, to je logický dôsledok života“

      Dovoľte mi malé, myslím si však užitočné, odbočenie. Rodina M. R. Štefánika sa vždy hlásila k tradíciám Štúrovcov, cítiť bola blízkosť a vplyv, najmä cez J. M. Hurbana. Duchovné evanjelictvo: fara, rodina a škola, vytváralo skvelé prostredie pre jeho primárnu výchovu a vzdelanosť.

      K jeho odkazu sa hlásili mnohí politici, v období I. ČSR, aj Martin Rázus, kňaz, literát a politik. Čochvíľa si pripomenieme 125. výročie jeho narodenia: 18. 10. 1888. A práve pre neho napísala úžasné riadky jeho milovaná sestra Mária Rázusová – Martáková, v básni: Čisté ruky, ktoré dokonale vyjadrujú morálny charakter, tak Milana Rastislava Štefánika, ako aj Martina Rázusa. A oni platia aj do súčasnosti a budúcnosti slovenskej politiky.

Dovolím si ich predniesť:

Keď príde tvojho pokušenia chvíľa,
že by si mohol priehrštiami brať,
i keby tma ti každú stopu skryla,
ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!

Len čistý človek robí čisté veci,
len čistý všetko riecť sa odváži,
len čistý svetu účty skladá smelo,
len za čistým je Pravda na stráži.

Preto choď, brat môj,
v plášti rozodranom,
maj viacej mozoľov, menej peňazí,
ale buď slobodný, buď sebe pánom,
a žiadna z temných síl ťa nezrazí.

Vážené dámy, vážení páni,
      vrátim sa späť do rodných Košarísk M. R. Štefánika. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii dnešnej slávnosti, chcem dať hold osobitne obecnému úradu a pani starostke, ministerstvu obrany, ako aj všetkým prítomným, a som rád, že v deň 133. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika môžem byť tu - v Košariskách s Vami.

Ďakujem Vám za pozornosť.