» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium do konca mája

Prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium do konca mája

28.05.2007

     Do 31. mája  môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové, pomaturitné štúdium ako aj na štúdium popri zamestnaní. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi príslušnej strednej školy. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, majú termín predĺžený do 31. júla.
    
Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň (18. - 24. 6. 2007), druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov (13. - 26. 8. 2007). Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.
     Dva týždne pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní riaditeľ školy podmienky pre prijatie uchádzačov. Najneskôr 10 dní pred termínom prijímacej skúšky ich riaditeľ školy pozve. Do troch dní od prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ o prijatí alebo neprijatí uchádzača.
     Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných učilíšť, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch je zohľadnená nadväznosť na  odbornú  prípravu  v skôr absolvovanom učebnom odbore. Trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium a ukončuje sa maturitnou skúškou. V tomto školskom roku študuje v tomto druhu štúdia viac ako 21 tisíc žiakov.
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už majú úplné stredné odborné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa typu 6 mesiacov až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou alebo absolutóriom. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku takmer 5 tisíc študentov.

Bratislava 28. mája 2007