» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzvy na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov (MŠVVaŠ SR) » Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" (ďalej len „výzva") v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji a Schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).

Oprávnenými žiadateľmi sú len subjekty, ktorých projektové návrhy boli úspešné v rámci výberového procesu vyplývajúceho z oznámenia s kódom OPVaV-2011/4.2/01-PN zverejneného dňa 6. decembra 2011 na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie projektu riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj dňa 6. augusta 2012 pozastavil (predĺžil) uvedenú výzvu na dobu 15 kalendárnych dní. Text výzvy, ako aj relevantná príloha boli z tohto dôvodu aktualizované.

V súvislosti so zmenou formálnych náležitostí vo vzťahu k predĺženiu dátumu uzávierky prijímania žiadostí o NFP z dôvodu rozsahu a náročnosti vypracovania žiadosti o NFP riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj dňa 14. januára 2013 predĺžil uvedenú výzvu do 15. apríla 2013. Uvedený text výzvy bol z tohto dôvodu aktualizovaný.

V súvislosti so zmenou formálnych náležitostí vo vzťahu k predĺženiu dátumu uzávierky prijímania žiadostí o NFP z dôvodu rozsahu a náročnosti vypracovania žiadosti o NFP riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj dňa 12. apríla 2013 predĺžil uvedenú výzvu do 30. júna 2013. Uvedený text výzvy bol z tohto dôvodu aktualizovaný.

Kód výzvy: OPVaV-2012/4.2/08-RO
Dátum zverejnenia výzvy: 25. júna 2012
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 30. júna 2013
Dátum ukončenia výzvy: 30. júna 2013

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ