» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priame zadanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Infraštruktúra pre výskum a vývoj - Dátové centrum pre výskum a vývoj".

Kód priameho zadania: OPVaV/K/RKZ/NP/2008-2
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum priameho zadania: 1. decembra 2008
Dátum uzávierky priameho zadania: 2. marca 2009

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ