» Aktuality » Pri vyučovaní finančnej gramotnosti učiteľom pomôže nová metodika

Pri vyučovaní finančnej gramotnosti učiteľom pomôže nová metodika

05.09.2014
     Vyučovanie finančnej gramotnosti bude efektívnejšie a žiakov bude sprevádzať počas celého štúdia. Vyplýva to z metodiky na vyučovanie finančnej gramotnosti, ktorú zverejnilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojej stránke. Sú v nej načrtnuté možné metódy, formy, prípadne aktivity na rozvíjanie vedomostí a zručností v tejto oblasti.
     Obsahuje aj návrh konkrétnych tém pre učebné predmety, do ktorých je možné finančnú gramotnosť priamo začleniť. Napríklad v prvom ročníku základnej školy je možné finančnú gramotnosť rozvíjať na hodinách matematiky pri téme sčítania a odčítania prirodzených čísel a na etickej výchove pri téme ako si chrániť svoje veci i veci iných. Učiteľ ju však môže rozvíjať aj na iných vyučovacích hodinách. Prílohou metodiky je taktiež slovník základných pojmov a učebné texty vybraných tém pre učiteľov.
     Finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, čo znamená, že sa nevyučuje ako samostatný predmet. Rovnako nie je určené, v ktorom ročníku sa táto téma musí učiť. Rozhodnutie je v kompetencii riaditeľa školy. Povinnosťou školy však je vyučovať finančnú gramotnosť tak, aby každý žiak na konci 1. a 2. stupňa základnej školy a strednej školy dosiahol vedomosti na úrovni zadefinovanej v aktualizovanom Národnom štandarde finančnej gramotnosti, verzii 1.1.  
     Metodiku pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl pripravili Štátny inštitút odborného vzdelávania a Štátny pedagogický ústav na základe podkladov Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR a Finančného riaditeľstva SR.
     Zverejnená je na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR http://www.minedu.sk/metodika-pre-zapracovanie-a-aplikaciu-tem-financnej-gramotnosti-do-skolskych-vzdelavacich-programov-zakladnych-skol-a-strednych-skol/.