Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Prehľad zrealizovaných úloh a cieľov v rezorte školstva

Prehľad zrealizovaných úloh a cieľov v rezorte školstva

31.08.2017
Prehľad zrealizovaných úloh a cieľov v rezorte školstva

     Prinášame vám prehľad zrealizovaných úloh a cieľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa jednotlivých oblastí za obdobie od marca 2016 do augusta 2017.

Regionálne školstvo

- Zrealizovanie zvýšenia platov učiteľov a odborných zamestnancov o 6 % k 1. 9. 2016 a plánované mimoriadne zvýšenie ich platov o 6 % od 1. 9. 2017.
- Zakotvenie pravidelného zvyšovania platov pedagógov do Programového vyhlásenia vlády (o 6 % v 2016, 2018, 2019 a 2020).
- Zakotvenie navýšenia zdrojov zo štátneho rozpočtu na oblasť vzdelávania o 2 mld. eur počas volebného obdobia 2016-2020 do Programového vyhlásenia vlády (v roku 2017 išlo o zvýšenie o 200 mil. eur).
- Spustenie prípravy reformy vzdelávania, vytvorenie pracovných skupín a vypracovanie návrhu materiálu Učiace sa Slovensko predloženého na viacnásobnú verejnú diskusiu. Okrúhle stoly za účasti takmer troch desiatok združení, iniciatív a školských odborov.
- Príprava a schválenie novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Táto novela, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2017, prináša rozšírenie poskytovania príspevku na dopravu žiakom základných škôl aj v závislosti od vyučovacieho jazyka školy. Táto novela tiež rozširuje okruh detí v materských školách, za ktoré bude platiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov štát. Počas celej doby dochádzky detí do materskej školy bude štát platiť príspevok a aj cestovné náklady za deti z rodín odkázaných na dávky v hmotnej núdzi. Zmena sa dotkne aj príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode u žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií , ktorí naň tiež budú mať nárok 2-krát za štúdium ako ich rovesníci v základných školách.
- Príprava a prijatie novely školského zákona zrušujúcej ustanovenia o najnižších počtoch žiakov v triedach 1. stupňa základnej školy pre málotriedky na jazykovo zmiešanom území (jún 2016).
- Zvýšenie počtu vyučovacích hodín v predmete jazyk národnostnej menšiny a literatúra v prvom ročníku z päť na osem a zavedenie ďalšej voliteľnej (disponibilnej) hodiny v štvrtom ročníku. Príslušný dodatok k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu je v platnosti od 09/2016.
- Prijatie viacerých opatrení na podporu boja s extrémizmom. Ide o  Dodatok č. 1 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá (odporúčanie návštev koncentračných táborov a pamätných miest a pod.), príručku K prevencii extrémizmu a radikalizmu, vzdelávací balíček pre učiteľov a učiteľky Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k demokratickému občianstvu a ľudských práv, Príručku pre učiteľov a učiteľky o predchádzaní násilnému extrémizmu (UNESCO), Metodickú príručku pre zamestnancov a zamestnankyne poradenských zariadení v rezorte školstva (VÚDPaP).
- S cieľom vytvoriť pre učiteľov dejepisu väčší priestor na venovanie sa téme totalitných a extrémistických hnutí a myšlienok na druhom stupni ZŠ došlo k navýšeniu hodinovej dotácie v predmete dejepis.
- Vydanie nového Štátneho vzdelávaciemu programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pre všetky materské školy s platnosťou od 1. septembra 2016. V nadväznosti na tento program boli vydané aj vzdelávacie programy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Pokračovanie podpory projektu na rozširovanie kapacít materských a základných škôl.
- Vyhlásenie ďalšej výzvy na rekonštrukciu, dostavbu a výstavbu školských  telocviční v celkovej sume 4,9 mil. eur v roku 2017.
- Podpora čitateľskej gramotnosti u žiakov. Školský rok 2016/17 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti, v rámci ktorého školy realizovali množstvo aktivít. Na celoslovenskej úrovni išlo o čitateľskú súťaž v mesiacoch november 2016 až máj 2017 a Spoločné čítanie rozprávky v základných školách počas Medzinárodného dňa školských knižníc (október 2016).
- Úspešné otestovanie projektu školských autobusov. V máji a júni 2017 bola testovaná prevádzka školského autobusu, ktorý prevážal žiakov bezplatne na trase Vojka – Bodíky - Dobrohošť – Rusovce do tamojšej základnej školy a späť.
- Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania schválená v NR SR v septembri 2016 má za cieľ upraviť systém poskytovania zvýhodnených pôžičiek vysokoškolským študentom a pedagógom na základe podnetov z praxe, ako aj stabilizovať fond v dlhodobom horizonte v oblasti finančných zdrojov.
 - Úspešné pripravenie výzvy na zabezpečenie asistentov učiteľov do škôl.

Vysoké školstvo

- Príprava rozsiahlej novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré majú priniesť významné zmeny v procese akreditácií, v oblasti vysokoškolských titulov či postavení vysokých škôl z hľadiska výskumu. Ide o prípravu podmienok na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a zlepšenie imidžu slovenských vysokých škôl.

Veda

- Vzájomné vysporiadanie vzťahov Slovenskej republiky a Ruskej federácie ohľadom projektu cyklotrónového centra. Ruská strana zabezpečí pre 200 našich doktorandov 3-ročnú odbornú prípravu na ruských školách zaoberajúcich sa jadrovým výskumom počas nasledujúcich 10 až 15 rokov.
- Vyriešenie problému s prístupom vedcov a študentov do vedeckých databáz. Rezort školstva garantuje financie na prístupy k vybraným databázovým kolekciám pre vedcov.
- Naštartovanie procesu transformácie Slovenskej akadémie vied. Vláda v máji 2017 schválila na svojom zasadnutí Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii, ktorý prinesie SAV nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, ako aj efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom. Výskumným inštitúciám sa umožní účinné prepojenie s podnikateľským sektorom a účinnejšie získanie finančných prostriedkov zo súkromných zdrojov.
- Zvýšenie objemu financií na granty VEGA (medziročne o 1 mil. eur na 10,4 mil. eur v roku 2017) a na granty KEGA (medziročne o 500 000 eur na 3 mil. eur v roku 2017).

Šport a mládež

- Spustenie procesu výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave. V máji 2016 bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve, ktorá potvrdila záväzok štátu o dostavbe a odkúpení nekomerčnej časti Národného futbalového štadióna. Ten by mal byť skolaudovaný a odovzdaný štátu do 31. decembra 2018. Európska komisia svojim listom potvrdila oprávnenosť poskytnutia štátnej pomoci.
- Novela zákona o športe schválená v NR SR v septembri 2016. Úpravy sa týkajú najmä statusu športových odborníkov ako podnikateľov, zrovnoprávnenia povinnosti športových organizácií bez ohľadu na ich právnu formu, uznávania národných športových organizácií a určila povinný účel použitia dotácie uznaným zväzom tak, aby 45 % išlo na talentovanú mládež a iba 10 % na administratívne náklady.
- Návrh nariadenia vlády SR o metodike na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017 schválený v NR SR v septembri 2016. Rezort školstva ho predložil v súlade so zákonom o športe. Materiál rieši vzorce, na základe ktorých je možné pre konkrétny športový zväz vypočítať podiel športu a následne aj výšku príspevku uznanému športu.
- Oprava a opätovné sprístupnenie kúpaliska Mičurin pre verejnosť v júli 2017.
- Na výstavbu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu vyčlenilo MŠVVaŠ SR sumu 32,5 mil. eur. Materiál schválila vláda koncom júla 2017. Financie tak pôjdu napríklad na  cyklistický štadión v Prešove či na rekonštrukciu zimných štadiónov v Poprade a Spišskej Novej Vsi.
- Stáže pre mladých ľudí na ministerstve. Rezort v spolupráci s platformou vzdelávania o politike Youth Politics Education (YPE) v októbri 2016 spustili historicky prvý a unikátny stážový program s názvom Talent vo verejnej správe. Prvými účastníkmi programu boli traja študenti. Niekoľkotýždňovú stáž na MŠVVaŠ SR absolvovala aj štvorica absolventov, resp. účastníkov programu Teach for Slovakia.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ

- Úspešné zvládnutie úloh vyplývajúcich rezortu v rámci SK PRES.
- Vypracovanie a schválenie Bratislavskej deklarácie mladých výskumníkov - dokumentu zaoberajúceho sa otázkami lepšej podpory a vytvorenia vhodnejších podmienok pre prácu mladých vedcov v EÚ.
- Prijatie Záverov Rady o športovej diplomacii.
- Prijatie Záverov Rady a zástupcov vlád členských štátov o podpore nových prístupov k práci s mládežou, s cieľom odhaliť a rozvinúť potenciál mladých ľudí.
- Prijatie Uznesenia Rady o novom programe v oblasti zručností pre inkluzívnu a konkurencieschopnú Európu.