» Aktuality » Predmetová komisia ŠPÚ pre dejepis schválila návrh navýšenia hodinovej dotácie

Predmetová komisia ŠPÚ pre dejepis schválila návrh navýšenia hodinovej dotácie

02.02.2017
Predmetová komisia ŠPÚ pre dejepis schválila návrh navýšenia hodinovej dotácie
     V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie Predmetovej komisie (PK) pre predmet dejepis, na ktorom sa zaoberali návrhom posilnenia počtu hodín dejepisu v základných školách.
     PK navrhla pridať do Rámcových učebných plánov (RUP) jednu hodinu pre všetky ročníky druhého stupňa ZŠ, s výnimkou deviateho ročníka. Všetky ročníky by po schválení tohto návrhu rezortom školstva mali dotáciu 2 hodiny týždenne.
     „Predmetová komisia sa jednomyseľne zhodla, že ide o nevyhnutný krok, ak chceme vytvárať korektné historické vedomie u dospievajúcich ľudí. Pre splnenie tohto cieľa považuje za potrebné dať učiteľom priestor, aby sa mohli kreatívne a hlbšie venovať hlavným historickým témam ovplyvňujúcim aj dnešnú spoločnosť. Treba zdôrazniť, že schválený návrh nezasahuje do platných vzdelávacích programov a nežiada navýšenie kvantity učiva. Prioritou je didakticko-metodické posilnenie výučby dejepisu s dôrazom na doplnkové učebné materiály a diskusiu o histórii a jej vplyve na súčasnosť. Do obsahu učiva teda komisia nevstupovala, akceptujúc platné pedagogické dokumenty“, uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.