» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Aktuality » Predĺženie výzvy na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Vzdelávanie

Predĺženie výzvy na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Vzdelávanie

12.12.2007

PREDĹŽENIE!

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa na odborné hodnotenie projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Prihlášky a životopisy je potrebné poslať v termíne do 31. januára 2008 na adresu:
Ministerstvo školstva SR
Sekcia európskych záležitostí
Odbor pre OP Vzdelávanie
Stromová 1
813 30 Bratislava  

Stiahnite si:
>> Formulár prihlášky
>> Formulár životopisu (dostupný aj na stránke Europass)

POZOR! Formulár prihlášky hodnotiteľa OP Vzdelávanie nie je totožný s formulárom prihlášky hodnotiteľa OP Výskum a vývoj!