» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Príprava operačného programu Výskum a inovácie » Pracovná skupina pre OP Výskum a inovácie

Pracovná skupina pre OP Výskum a inovácie

   Pracovná skupina predstavuje platformu pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 - 2020 v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR. Je to poradný, konzultačný a iniciatívny orgán vytvorený v zmysle princípu partnerstva pre zabezpečenie prípravy OP VaI a je povinná riadiť sa relevantnými právnymi aktmi EÚ, legislatívou SR a uzneseniami vlády SR.
   Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie sa konalo v priestoroch ASFEU 15. 07. 2013 a druhé zasadnutie sa konalo v Centre vedecko-technických informácii 17. 12. 2013.
   Pracovná skupina zaniká dňom schválenia operačného programu Výskum a inovácie Európskou komisiou.