» Aktuality » Posledné dni na podanie prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

Posledné dni na podanie prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

30.05.2011

     Do 31. mája 2011 môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa odovzdávajú riaditeľovi príslušnej strednej školy. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, majú termín predĺžený do 31. júla.
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň (20. - 24. 6. 2011), druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov (15. - 26. 8. 2011). Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov.
     Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou. V školskom roku 2010/11 študuje v tomto druhu štúdia viac ako 16-tisíc žiakov.
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už majú úplné stredné odborné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, štúdium popri zamestnaní alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa typu 6 mesiacov až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, tzv. druhou maturitou, alebo absolutóriom. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku viac ako 6-tisíc študentov.

Bratislava 30. máj 2011