» Aktuality » Posilníme kompetencie v oblasti projektového manažmentu

Posilníme kompetencie v oblasti projektového manažmentu

13.02.2015
Posilníme kompetencie v oblasti projektového manažmentu
Metodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na zákazku „Lektori pre vzdelávanie v Module 3 aktivity 1.1 národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove“. V rámci tohto modulu si zamestnanci pracujúci vo vzdelávaní a výchove posilnia kompetencie v oblasti projektového manažmentu.
     Verejné obstarávanie „Lektori modulu 3“ je zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. jednoduchá zákazka) s predpokladanou hodnotou 2 520,- € bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného oslovenia potenciálnych uchádzačov 16. februára 2015.
     Predmetom obstarávania je zabezpečenie odborného vzdelávania zamestnancov v Module 3 „Projektový manažment“ aktivity 1.1 projektu Aktivizujúce metódy vo výchove“ t.j. zabezpečenie lektorov týchto vzdelávaní v zmysle zazmluvneného Podrobného opisu aktivít projektu a podľa pokynov realizátora projektu AMV.
     Cieľom modulu „Projektový manažment“  je posilniť kompetencie zamestnancov pri využívaní moderných nástrojov projektového riadenia pri implementovaní projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Absolventi vzdelávania zároveň budú môcť poskytnúť potrebné usmernenie a súčinnosť pri realizácii učiteľských či školských projektov.
     Účelom vzdelávania je najmä doplniť a prehĺbiť tie kompetencie účastníkov vzdelávania, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu projektov realizovaných v medzinárodnom kontexte, s využívaním zahraničných poznatkov a skúseností.
     Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameriava sa primárne na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti výchovy. Viac informácií o projekte AMV nájdete na webovej stránke: http://www.amvprojekt.sk/.