Poradný orgán prerokoval právne predpisy k novele vysokoškolského zákona

30.08.2007

     Návrhom novely nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii a nariadením vlády SR, ktorým sa určujú limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme sa 28. augusta 2007 zaoberala Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.
     Rezort školstva predložil návrhy nariadení aj na medzirezortné pripomienkové konanie. Následne ich prerokuje Legislatívna rada vlády SR a vládny kabinet.
     Rada diskutovala tiež o návrhu kritérií na začlenenie vysokých škôl medzi univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy. Spolu s prerokovaným návrhom opatrenia Ministerstva školstva SR, ktorým sa určujú maximálne sumy školného na akademický rok 2008/2009 bude tento týždeň ešte predmetom rokovania porady vedenia ministerstva.
     Okrem materiálov vyplývajúcich z novely zákona o vysokých školách sa poradný orgán ministra školstva zaoberal aj návrhom zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Bratislava 30. augusta 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku