» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o vysokých školách

Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o vysokých školách

01.10.2008

     Pridelenie štátnych dotácií zahraničným verejným vysokým školám pôsobiacim na Slovensku, väčšiu mobilitu študentov, spresnenie postupu pri komplexných akreditáciách či vstupovanie verejných vysokých škôl do obchodných spoločností umožnia zmeny, ktoré obsahuje novela zákona o vysokých školách. Jej návrhom sa za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Jána Mikolaja 30. septembra 2008 zaoberala  Rada pre školský systém, celoživotné vzdelávanie a vedu.
    
Cieľom navrhovanej novely je umožniť vysokým školám, aby sa mohli stať súčasťou nových špecializovaných organizácií vedy a techniky, akými sú vedecko-technologické parky, výskumno-vývojové centrá alebo technologické inkubátory. Vstupovať do nich budú môcť za presne určených podmienok.
     Predložená novela zjednodušuje prístup zahraničných vysokých škôl na Slovensko. Štátne dotácie budú pridelené tým verejným vysokým školám, ktoré budú akreditované na Slovensku. Navrhovaná právna úprava upresňuje tiež postup pri začleňovaní vysokých škôl po komplexnej akreditácii. Ak vysoká škola nebude spĺňať podmienky pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy, odborné vysoké školy alebo vysoké školy, bude môcť počas jednoročného obdobia odstrániť zistené nedostatky. V opačnom prípade bude preradená do nižšej kategórie, resp. zanikne alebo sa spojí s inou vysokou školou.
     Novela vysokoškolského zákona vytvára zároveň priestor pre väčšiu mobilitu študentov. Konkrétne by sa to malo prejaviť úpravou prestupov študentov medzi vysokými školami, aj v zahraničí, a väčšími možnosťami na zmenu študijného programu v rámci jednej vysokej školy. Novela navrhuje aj úpravu zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
Fotogaléria

Bratislava 1. október 2008