Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o výskume a vývoji

Poradný orgán ministra školstva prerokoval novelu zákona o výskume a vývoji

23.11.2007

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa 22. novembra 2007 uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre vedu a techniku. Predmetom rokovania bol návrh novely zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Členovia poradného orgánu sa zaoberali aj návrhom na zriadenie Centra pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja.

     Predstavitelia vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a výskumných pracovísk sa svojimi stanoviskami a pripomienkami priamo podieľali na príprave oboch návrhov. Novela zákona reaguje na vznik nových foriem pracovísk určených na prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, akými sú výskumno-vývojové centrá, technologické inkubátory či vedecko-technologické parky. Zároveň vytvára podmienky pre vznik špičkových monotematických pracovísk výskumu a vývoja, ktoré definuje ako centrá excelentnosti. Zámerom návrhu na zriadenie Centra pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja je zabezpečiť systém akreditácie vedecko-výskumných podnikov a organizácií, ktoré sa budú uchádzať o granty.
     Poradný orgán schválil základné princípy a zásady predkladaných materiálov. Na základe prednesených pripomienok a stanovísk ministerstvo školstva oba návrhy dopracuje. Následne predloží novelu zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja na rokovanie vlády SR.

Bratislava 23. november 2007