» Aktuality » Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online

Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online

24.02.2017
Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online
     V dňoch 21.-24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár Young people for human rights, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciátor podpisu Memoranda o spolupráci v oblasti mládeže medzi ministerstvami krajín V4 a Východného partnerstva hostila v roku 2016 aj Eastern Partnership Youth Conference, ktorej výstupy a opatrenia boli prezentované počas seminára vo Varšave.
     Delegácia Slovenskej republiky pozostávala zo zástupcov Odboru mládeže MŠVVaŠ SR, Rady mládeže Slovenska, Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a predstaviteľov slovenského výboru kampane "Bez nenávisti".
     Práve podpisom memoranda sa v roku 2015 odštartoval proces užšej kooperácie v oblasti mládeže, ktorej prvý dvojročný akčný plán bol vyhodnotený ako úspešne splnený. Spoločné aktivity boli tvorené konferenciami, mládežníckymi stretnutiami, grantovou schémou pre mikroprojekty, lokálnymi iniciatívami občianskej angažovanosti a spoluprácou s DG NEAR a DG EAC Európskej komisie. Výstupom seminára boli spoločné odporúčania v oblasti participácie mládeže na živote spoločnosti a boji proti radikalizácii a extrémizmu.
     Dôležitým rozmerom seminára bolo prepojenie s kampaňou Rady Európy Bez nenávisti na internete, najmä prostredníctvom využitia manuálu Bookmarks a novo vydanej príručky WE CAN - manual on counter-narratives. Ako vyvstávajúcu potrebu účastníci identifikovali vytvorenie alternatívnych naratívov ľudských práv, ktoré vytlačia hoaxy, dezinformácie a cielené útoky na zraniteľné skupiny.
     Od 1. júla 2017 preberie predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine Maďarsko, ktorá bude pokračovať v prehlbovaní východnej dimenzie partnerstva v oblasti mládeže.