» Medzinárodná spolupráca » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016 » Podujatia v oblasti Mládež

Podujatia v oblasti Mládež

 • Európska konferencia mládeže, 3. - 6. október 2016, Košice

  V rámci piateho cyklu štruktúrovaného dialógu s mládežou sa predsednícke trio Holandska, Slovenska a Malty zaoberá témou kompetencií potrebných pre úspešný život mladých ľudí v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe – „Pripravení na život, pripravení do spoločnosti“. Nadväzne na konzultačný process, ktorý sa ukončí v celej EÚ v auguste 2016 sa bude konať Európska konferencia mládeže v Košiciach v dňoch 3. – 6. 10. 2016. Na konferencii sa stretnú mládežnícki delegáti s predstaviteľmi ministerstiev a z predložených konzultácií vytvoria záverečné odporúčania pre členské štáty a Komisiu. Tieto odporúčania budú prediskutované na Rade ministrov pre mládež počas slovenského predsedníctva 21. novembra 2016. 

   
 • Zasadnutie generálnych riaditeľov pre mládež, 6. - 7. október 2016, Košice

  Stretnutie generálnych riaditeľov pre mládež sa bude konať bezprostredne po Európskej konferencii pre mládež v Košiciach.

  Delagáti sa budú zaoberať problematikou novo vynárajúcich sa trendov v živote mladých ľudí a inováciách v práci s mládežou. Súčasťou programu budú vystúpenia expertov zaoberajpcich sa problematikou životného štýlu mladých ľudí, budú prezentované príklady dobrej praxe a budú zorganizované workshop, v rámci ktorých sa delegáti bližšie oboznámia s výsledkami výskumov a inováciami, ktoré sú už v praxi zavedené. 

  Plánovaná je aj diskusia na tému priorít pre novú Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. V rámci tejto témy zároveň EKurópska komisia  predstaví doterajšie zistenia z hodnotenia súčasne prebiehajúcej stratégie v jej polovici.