» Aktuality » Podporujeme výskum na vysokých školách i vo vedeckovýskumných inštitúciách

Podporujeme výskum na vysokých školách i vo vedeckovýskumných inštitúciách

04.03.2013
     Finančnou dotáciou vo výške viac ako 9,3 mil. eur podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2012 projekty v rámci grantovej schémy VEGA. Takmer 2,5 mil. eur bolo poskytnutých prostredníctvom grantového systému KEGA. Ďalšie financie boli vyčlenené cez tzv. všeobecné výzvy prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
     VEGA -Vedecká grantová agentúra, je inštitucionálnou formou pomoci  vedeckovýskumnej činnosti na vysokých školách a v ústavoch SAV v súťažnom prostredí. Na základe hodnotenia odborných komisií a posudkov od externých oponentov tak bolo v minulom roku finančne podporených 560 nových projektov z celkovo 1 351 podaných, ako aj pokračujúcich 581 projektov z predchádzajúcich rokov. Grantová agentúra VEGA podporuje projekty základného výskumu s konkrétnymi výstupmi vo forme získania nových poznatkov, ktoré sú publikované v odborných periodikách.
     KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra v minulom roku poskytovala financie na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia. Finančnú podporu získalo 152 nových projektov z verejných vysokých škôl z 568 predložených a tiež 142 už prebiehajúcich projektov. Agentúra KEGA poskytuje dotáciu z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejným vysokým školám na projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého umenia iniciované samotnými riešiteľmi z pracovísk vysokých škôl alebo rezortu školstva v stanovených tematických oblastiach.
     Obidva grantové systémy sú určené na podporu vedeckovýskumnej činnosti a majú efektívny prínos pre spoločenskú i hospodársku prax. Išlo napríklad o štúdium zmien regulácie frekvencie srdca a tlaku u detí s poruchami výživy a príjmu stravy či projekt zameraný na právnu oblasť, ktorého výsledky možno využiť pri sprístupňovaní zvukových a zvukovo-obrazových záznamov z hľadiska ochrany práv duševného vlastníctva. Zoznamy excelentne ukončených projektov VEGA a KEGA  (spolu so základnými informáciami o projekte a anotáciami v slovenčine, ako aj v anglickom jazyku) sú zverejnené na webovej stránke ministerstva www.minedu.sk.    
     Riešenie zväčša čiastkových problémov výskumu vďaka projektom VEGA je možné posunúť do aplikačnej sféry prostredníctvom projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Táto rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom výziev finančné prostriedky na riešenie projektov vo všetkých odboroch vedy a techniky v rámci tzv. všeobecných výziev. Okrem toho zabezpečuje finančnú podporu v rámci programov agentúry, ako aj medzinárodných dohôd o vedecko-technickej spolupráci či projektov zahrnutých v medzinárodných programoch a iniciatívach v oblasti výskumu a vývoja, vrátane nákladov na ich prípravu.
     Spomedzi 864 projektov, ktoré boli predložené v rámci všeobecnej výzvy vyhlásenej v septembri 2011, podporila agentúra v roku 2012 celkovo 166, a to v celkovej výške 5 369 765 eur. Okrem toho boli v minulom roku vyhlásené aj výzvy v grantovej schéme bilaterálnych projektov, kde žiadatelia predložili spolu 230 projektov, ich hodnotenie ešte nebolo ukončené.
     V súčasnosti sa realizujú aj projekty schválené v predchádzajúcich rokoch, pričom finančné prostriedky na ich podporu boli poskytnuté v roku 2012. Prostredníctvom všeobecnej výzvy vyhlásenej v roku 2010 sa uskutočňuje 174 projektov, ktoré agentúra podporila v minulom roku sumou 11 557 430 eur. V rámci bilaterálnej spolupráce prebieha 150 projektov podporených finančnou výškou 335 424 eur.
     Ďalšie finančné prostriedky agentúra poskytla prostredníctvom grantovej schémy dofinancovania projektov 7. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti, vrátane programu ES pre atómovú energiu. V rámci nej bolo podporených 49 projektov sumou 978 204 eur.
     Spomedzi vysokého počtu podporených projektov APVV možno spomenúť napríklad tie, ktoré sa venovali výskumu nových materiálov, skúmaniu besnoty a ďalších chorôb domácich a hospodárskych zvierat či histórii stredovekých miest na Slovensku.
     Pre záujemcov o podanie projektov organizuje APVV ku každej výzve informačné semináre. V roku 2012 sa ich uskutočnilo sedem a okrem Bratislavy sa konali aj v Košiciach, Prešove a vo Zvolene. Uchádzači o podanie projektu môžu agentúre klásť otázky súvisiace s vypracovávaním a podávaním projektu aj priebežne, a to cez elektronický informačný formulár. Najčastejšie kladené otázky spolu s odpoveďami zverejňuje APVV na svojej webovej stránke www.apvv.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra