» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Podpora vedy

Podpora vedy

Na aké účely sa môžu použiť finančné prostriedky v rámci bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce?
- V rámci bilaterálnych výziev VTS sa hradia výlučne náklady na mobilitu osôb (pobytové a cestovné náklady, poistenie a náklady na ubytovanie).


Čo hradí slovenská strana  a čo hradí partnerská strana v rámci týchto výziev?
- Slovenská strana hradí cestovné náklady do partnerskej krajiny a výdavky na zdravotné poistenie pre slovenských VaV pracovníkov, pobytové náklady (stravné + vreckové) podľa zákona o cestovných náhradách (č. 283/2002 Z.z.), ubytovanie ako aj cestovné náklady v rámci Slovenska pre hosťujúcich pracovníkov VaV. Partnerská krajina platí cestovné náklady a poistné svojim VaV pracovníkom, pobytové náklady, ubytovanie a cestovné v rámci krajiny pre slovenských VaV pracovníkov.


Akou formou sa podávajú návrhy na projekty?
- Vyplní sa elektronický formulár, ktorý sa nachádza na web stránke APVV, vytlačí sa jedna kópia, ktorú podpíšu zodpovední riešitelia a štatutárni zástupcovia a tento návrh projektu sa zašle na APVV.


Kam treba zasielať originál návrhu projektu v písomnom vyhotovení v papierovej podobe?
- Dokument treba zaslať do Agentúry na podporu výskumu a vývoja (Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32).


Kto je oprávnený  podpísať návrh projektu a stačí aj faxová kópia alebo scan podpísaného formuláru?
- Návrh projektu za slovenskú stranu musí byť podpísaný obidvoma riešiteľskými organizáciami (podpis zodpovedného riešiteľa, štatutárneho zástupcu pracoviska za slovenskú stranu aj za partnerskú stranu.) Prípustné sú aj faxové kópie a oskenované materiály.


Aké sú aktuálne výzvy v rámci bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce?
- Všetky aktuálne výzvy, spolu s pravidlami, kontaktnými informáciami a elektronickým formulárom sa nachádzajú na stránke APVV (http://www.apvv.sk ).

Ďalšie otázky týkajúce sa podpory vedy a výskumu nájdete aj v časti Vysoké školy a Štrukturálne fondy EÚ.