» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Podpora športu

Podpora športu

Mám záujem o získanie dotácie na uskutočnenie aktivít v oblasti športu. Ako mám postupovať a kto rozhoduje o jej pridelení?
- V zmysle zákona č. 528/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o (ne)pridelení dotácie na šport rozhoduje minister na návrh komisie (s ktorým sa môže ale nemusí stotožniť), na základe písomnej žiadosti žiadateľa predloženej v súlade s výzvou. Komplexná informácia o celom procese je dostupná na tejto stránke.


Chcem získať akreditáciu pre vzdelávacie zariadenie v oblasti telesnej kultúry. Ako mám postupovať?
- V súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 28/2009 Z.z.) Vám odporúčame, aby ste podali žiadosť o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho zariadenia.
     Žiadosť musí obsahovať:
a) názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,
b) označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,
c) doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,
d) údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,
e) vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.Komplexná informácia o celom procese je na tejto stránke.


Je možné získať finančný príspevok z prostriedkov EÚ pre športové aktivity, resp. projekty?
- V rámci prípravných aktivít EÚ (EU Preparation Actions) v oblasti športu, Európska komisia (EK) od roku 2009 vyhlasuje výzvy na predkladanie projektov, ktoré sa týkajú určitých oblastí v športe. Výzva na predkladanie projektov v oblasti športu na rok 2011 je dostupná na http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm. Žiadosti musia spĺňať podmienky stanovené v dokumentoch, ktoré sú dostupné na  webovom sídle EK a musia byť podané na formulároch určených na tento účel. Oblasti tohtoročných výziev sú:
a) Prevencia násilia  a neznášanlivosti v športe a boj proti nim,
b) Podpora inovačných prístupov  na účely posilnenia organizácie športe v Európe.
     Útvarom EK zodpovedným za vykonávanie a riadenie tejto akcie je oddelenie športu Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru. Oprávnení žiadatelia sa obmedzujú na verejné orgány a neziskové organizácie. Fyzické osoby nie sú oprávnené predložiť prihlášky v rámci tejto výzvy. Spolufinancovanie EÚ sa poskytne v maximálnej výške 80% celkových oprávnených nákladov. Na jednom projekte sa majú spolupodieľať najmenej päť partnerských organizácií z EÚ. Projekty musia začať v období od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012 a skončiť najneskôr do 30. 6. 2013. Rozpočet na túto výzvu na predloženie projektov je 2 mil. EUR z položky „prípravná akcia v oblasti športu". Žiadosti sa musia zaslať najneskôr do 29. júla 2011 na túto adresu:
European Commission
Dirctorate-General for Education and Culture - Unit 3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique
     Bližšie informácie o výzvach a podmienkach na predkladanie projektov v oblasti športu je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie.