Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Projekty v oblasti vysokých škôl » Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávanii (SIHE)

Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávanii (SIHE)

ERASMUS bolognaproces bolognaproces

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravilo a podalo návrh projektu v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.

Očakávané výsledky:
1.    Analýza súčasnej situácie v každej z troch tematických oblastí
2.    Tri národné tréningové semináre
3.    Odporúčania pre inštitúcie a ministerstvo na dosiahnutie pokroku v jednotlivých oblastiach
4.    Záverečné odporúčania 

Projektový tím je zostavený zo zástupcov MŠVVaSR a SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a národní experti pre reformy v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Členovia národného tímu expertov: Marek Šmid, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie, Adriana Krupová, koordinátorka zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite, Marcela Verešová, prorektorka pre celoživotné vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Jaroslava Stašková, docentka na Inštitúte anglických a amerických štúdií na Prešovskej univerzite.

Expertíza tímu národných expertov bude doplnená expertízou a skúsenosťami troch expertov zo zahraničia, ktorí budú vybraní počas realizácie projektu.

Plán aktivít
 
1.    Národný seminár „Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní“, 01. - 02. december 2016.
2.    Národný seminár „Vzdelávanie zamerané na študenta“, 04. - 05. októbra 2017.
3.    Národný seminár „Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie výstupy“, február 2018 (indikatívny termín).