» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Podávanie žiadostí na získanie štátneho súhlasu

Podávanie žiadostí na získanie štátneho súhlasu

Udeľovanie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (ďalej len "štátny súhlas") je upravené najmä v § 47 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O udelenie štátneho súhlasu môže požiadať právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike alebo so sídlom na území iného členského štátu Európskej únie, alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, ktorá bola zriadená alebo založená na vzdelávanie a výskum.

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu podáva právnická osoba, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1.

Žiadosť sa podáva na formulári podľa prílohy č. 6 Nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení nariadenia vlády SR č. 427/2013 Z. z.

Žiadosť o udelenie štátneho súhlasu obsahuje (položky sú uvedené na formulári alebo sú uvedené ako jeho príloha):
a) názov, sídlo a začlenenie podľa § 2 ods. 13 vysokej školy,
b) právnu formu právnickej osoby a štatutárny orgán,
c) dlhodobý zámer súkromnej vysokej školy,
d) návrhy študijných programov,
e) návrh štatútu, študijného poriadku, zásad výberového konania na obsadzovanie miest učiteľov a ďalších vnútorných predpisov určujúcich, ktoré orgány vykonávajú pôsobnosť podľa piatej až desiatej časti,
f) spôsob finančného zabezpečenia činností vysokej školy,
g) personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zabezpečenie činnosti vysokej školy,
h) doklady o vedeckej a pedagogickej kvalifikácii učiteľov a výskumných alebo umeleckých pracovníkov, ktorí budú pôsobiť na tejto vysokej škole.

K žiadosti sa ďalej prikladajú ako prílohy žiadosti o akreditáciu jednotlivých činností a vedecko pedagogická charakteristika vysokoškolských učiteľov vo forme uvedenejv prílohách č. 1, 3 a 7 nariadenia vlády SR o Akreditačnej komisii. Žiadosť a prílohy sa predkladajú v dvoch písomných vyhotoveniach a v dvoch elektronických vyhotoveniach na elektronickom nosiči. Všetky vyhotovenia sú obsahovo totožné. Ostatné formuláre v editovateľnej forme sú k dispozícií na webovom sídle Akreditačnej škomisie.

Ďalšie doklady predkladané spolu s príslušným formulárom možno predložiť aj v inom štandarde pre textové súbory (napr. txt, rtf, pdf). 

Ministerstvo posudzuje doručené žiadosti po formálnej stránke (oprávnenosť požiadať o udelenie štátneho súhlasu, základná úplnosť žiadosti a pod.), následne si vyžiada vyjadrenie Akreditačnej komisie k jednotlivým žiadostiam o akreditáciu činností vysokej školy. Vyjadrenie Akreditačnej komisie je podkladom pre rozhodnutie vlády SR o udelení alebo neudelení štátneho súhlasu. O žiadosti sa rozhoduje do deviatich mesiacov od jej doručenia na ministerstvo. V prípade, že sa Akreditačná komisia vyjadrí ku všetkým žiadostiam o akreditáciu negatívne, vláda SR štátny súhlas neudelí.