» Aktuality » Počet záujemcov o uznanie vzdelania každým rokom rastie

Počet záujemcov o uznanie vzdelania každým rokom rastie

22.10.2012

     Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní rezortu školstva medziročne vybavuje stále viac žiadostí o uznanie štúdia nadobudnutého v zahraničí. Kým v roku 2007 prijalo 318 žiadostí o uznanie odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí, v uplynulom roku ich bolo až 1 396.  
     Počas doterajšieho pôsobenia strediska bol najväčší záujem zo strany žiadateľov, ktorí študovali v Českej republike, za ňou  nasledovalo Maďarsko, Rakúsko a Nemecká spolková republika.
     Nielen rastúci počet žiadostí, ale aj úsilie zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií viedlo ministerstvo školstva k príprave návrhu novely zákona o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorú v týchto dňoch predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Predmetná úprava nanovo definuje jednotlivé druhy dokladov o vzdelaní tak, aby ich bolo možné jednoducho porovnávať s dokladmi vydanými v iných členských štátoch Európskej únie alebo v tretích krajinách a tak posúdiť ich rovnocennosť z hľadiska vnútroštátnej právnej úpravy. Okrem toho návrh zákona spresňuje podmienky využitia konkrétneho kompenzačného mechanizmu ako náhradného opatrenia odstraňujúceho prípadné rozdiely vo vzdelaní alebo odbornej príprave. Zároveň upravuje aj náležitosti spôsobu jeho uskutočnenia.
     S cieľom ľahšie sa zorientovať v procese uznávania dokladov o vzdelaní ministerstvo školstva súčasne pripravilo publikáciu Nové prístupy k uznaniu vzdelania v Európskej únii. Určená je nielen pre vysoké a stredné školy, príslušné orgány na uznávanie odborných kvalifikácií, ale poslúžiť môže aj ako učebnica na tému voľného pohybu osôb. Okrem analýzy súčasného stavu uznávania v európskom a medzinárodnom kontexte a v Slovenskej republike je obsahom publikácie aj SWOT analýza súčasného stavu uznávania dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií. Publikácia sa zaoberá taktiež vplyvom vzdelávacích reforiem na uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií a prináša optimalizovaný model v uznávaní dokladov o vzdelaní v Európskej únii.
     Publikácia by mala byť distribuovaná na odbornom seminári, ktorý bude rezort školstva organizovať posledný novembrový týždeň. Jeho hlavnou témou budú okrem prezentácie publikácie aj pripravované zmeny ministerstva v oblasti uznávania dokladov (novela zákona o vysokých školách, novela zákona o uznávaní odborných kvalifikácií, nové bilaterálne dohody a pod.). Bližšie informácie o jeho konaní ministerstvo zverejní v časovom predstihu.

Michal Kaliňák
hovorca ministra