» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Po dvojročnej prestávke začínajú vychádzať Učiteľské noviny

Po dvojročnej prestávke začínajú vychádzať Učiteľské noviny

19.02.2007

     Obnovené Učiteľské noviny nadväzujú na 55. ročnú tradíciu a po dvojročnej prestávke začínajú opäť vychádzať predovšetkým na podnet a zo záujmu učiteľov.
     Učiteľské noviny bude vydávať Ministerstvo školstva SR v príspevkovej priamo riadenej organizácii Academia Istropolitana ako dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní. Toto periodikum má za cieľ prinášať informácie a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci pedagogickej komunity. Zároveň bude otvorené pre odborníkov z oblasti školstva a vzdelávania, ako aj pre učiteľov z praxe a študentov. Ich zámerom je tiež prinášať trendy a podnety z krajín Európskej únie, prezentovať zámery rezortu školstva a byť priestorom na podnety a návrhy čitateľov.
     Čiastočnou náhradou za zrušenie Učiteľských novín sa stal pred rokom internetový portál Moderná škola, ale prax ukázala, že nedokáže uspokojiť a pokryť požiadavky celej pedagogickej verejnosti. Spolupráca medzi redakciami Modernej školy a novinami bude však aktívna, čím vznikne funkčná väzba medzi elektronickým a tlačeným médiom.
     Noviny vychádzajú vo formáte A3, na 16 stranách a v plnofarebnej tlači. V budúcnosti vydavateľ plánuje vydávať metodickú prílohu novín a vytvorí priestor a pravidlá aj pre reklamnú časť novín, ktorá bude orientovaná na školstvo a vzdelávanie.
     Vstupný náklad je 10 tisíc výtlačkov. Prezentačné číslo dostanú bezplatne všetky materské, základné, stredné aj vysoké školy a verejné organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania na základe pripravených adresárov, ktoré pokryjú vstupný náklad. Ďalšie čísla bude vydavateľ distribuovať na základe objednávok, ktoré sú súčasťou novín. Učiteľské noviny budú aj vo voľnom predaji v stánkoch Media-Print Kappa.
     Šéfredaktorom je Dušan Mikolaj, ktorý od skončenia vysokoškolských štúdií (Pedagogická fakulta Banská Bystrica, jazyk slovenský a jazyk anglický) pôsobí predovšetkým ako novinár. Bol pri zakladaní viacerých periodík, v ktorých pracoval na vedúcich postoch (časopisy Slovensko, Dotyky, dvojtýždenník Národná osveta, týždenník Región Žurnál). Je aj autorom niekoľkých kníh literatúry faktu.
     Redakcia Učiteľských novín je trojčlenná (šéfredaktor, Peter Holka a Bohumil Synek) a prechodne sídli v Štátnom pedagogickom ústave na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Kontakt: redakciaun@chello.sk.
     Verejné obstarávanie podprahovej zákazky na tlač a distribúciu novín do konca kalendárneho roka sa začalo 16. februára 2007 zverejnením súťažných podkladov na domovskej stránke vydavateľa a verejného obstarávateľa www.acadistr.sk. Termín na predkladanie ponúk je do 28. februára 2007.
Učiteľské noviny budú vychádzať v utorok. Cena jedného výtlačku bude 15 Sk. Prvé riadne číslo vyjde s dátumom 6. marca 2007.

Bratislava 19. februára 2007