» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Platové zaradenie zamestnancov v školstve

Platové zaradenie zamestnancov v školstve

Na koho sa môže pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec obrátiť, ak má pochybnosti o správnom zaradení do platovej triedy?
- Zamestnanci škôl a školských zariadení sa s pracovnoprávnymi otázkami musia v prvom rade obrátiť na svojho zamestnávateľa. Za správne zaradenie zamestnanca do platovej triedy zodpovedá zamestnávateľ a z tohto dôvodu každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa so žiadosťou o posúdenie správnosti zaradenia do platovej triedy musí obrátiť prednostne na svojho zamestnávateľa, ktorý má všetky potrebné doklady k zaradeniu svojho zamestnanca do platovej triedy.
     V prípade nejakých nejasností môžu sa obrátiť na zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, príp. na príslušný krajský školský úrad. Pri zaradení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ postupuje v súlade nasledujúcimi právnymi predpismi:

  • zákon č. 553/2003 Z. z. oodmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov
  • nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme aoich zmenách a dopĺňaní vznení neskorších predpisov
  • zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch aozmene adoplnení niektorých zákonov
  • vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady aosobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov aodborných zamestnancov vznení neskorších predpisov.

Prečo nie je možné pedagogickému zamestnancovi priznať kredity za rozširujúce štúdium anglického jazyka absolvované v roku 2007 na účely priznania kreditového príplatku?
- Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov upravuje šiesta časť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
     Podmienky získavania kreditov upravuje § 47 zákona č. 317/2009 Z. z. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona, kredity je možné získať, okrem iného, za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania uvedené v § 47 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. za programy akreditované Akreditačnou radou Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Kredity priznáva poskytovateľ príslušného programu kontinuálneho vzdelávania a možno ich priznať len za akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
     Celkový počet priznaných kreditov sa uvádza na osvedčení o ukončení kontinuálneho vzdelávania. Z toho dôvodu, za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa predpisov platných do účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z., t.j. do 30. októbra 2009, nie je možné získať kredity, nakoľko podľa vtedy platných predpisov neexistoval kreditový systém.

Z akého dôvodu sa s účinnosťou od 1.11.2009 učitelia materských škôl, vychovávatelia a majstri odbornej výchovy s úplným stredným odborným vzdelaním preradili z 9. platovej triedy do 8. platovej triedy?
- Od účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov platové zaradenie pedagogických zamestnancov nadväzuje na dosiahnutý kariérový stupeň, získaný stupeň vzdelania a ďalšie vzdelávanie pedagogického zamestnanca.
     Učiteľom materských škôl, vychovávateľom a majstrom odbornej výchovy, ktorí boli podľa predpisov platných do 31.10.2009 zaradení do 9. platovej triedy s odpočtom rokov z doby započítanej praxe z dôvodu zachovania výnimky zo vzdelania na účely zaradenia do platovej triedy, prináleží s účinnosťou od 01.11.2009 zaradenie do kariérového stupňa samostatný (učiteľ materskej školy, vychovávateľ, majster odbornej výchovy), so zaradením do 8. platovej triedy, ak spĺňajú kvalifikačné predpoklady vzdelania na výkon pracovnej činnosti tej kategórie pedagogického zamestnanca, v ktorej sú zaradení, stanovené vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat priznaný podľa predpisov platných do 31. 10. 2009 sa im zachováva v súlade s § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odpočítané roky sa im pripočítali k započítanej praxi k 31.12.2009 na účely určenia platu k 01. 01. 2010.
     Vzhľadom k tomu, že podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. pre učiteľov materských škôl, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je splnením kvalifikačných predpokladov vzdelania aj úplné stredné odborné vzdelanie, teda nejedná sa o výnimku z požadovaného stupňa vzdelania, a pedagogickí zamestnanci sa od 1.11.2009 zaraďujú do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa (§ 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z.) a získaného stupňa vzdelania v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nie je možné pedagogických zamestnancov s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním od 1. 11. 2009 zaradiť do 9. platovej triedy.
     Do tejto platovej triedy sa zaraďujú pedagogickí zamestnanci s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním (učitelia materských škôl, majstri odbornej výchovy, vychovávatelia a tréneri) po vykonaní prvej atestácie.

Prečo učiteľov základných umeleckých škôl s požadovaným vyšším odborným vzdelaním nie je možné zaradiť do 9. platovej triedy?
- Pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú od 7. platovej triedy až po 12. platovú triedu v závislosti od získaného stupňa vzdelania a ich kariérového rastu. Každý kvalifikovaný pedagogický zamestnanec bez ohľadu na získaný stupeň vzdelania sa po vykonaní I. atestácie zaradí o jednu platovú triedu vyššie.  Učitelia ZUŠ s vyšším odborným vzdelaním (VOV) sa zaraďujú do 8. platovej triedy. Po vykonaní I. atestácie sa zaraďujú do 9. platovej triedy.
     Systém zaraďovania PZ do platových tried nadväzuje na spoločný systém zaraďovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme do platových tried a  nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. , ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme Jednotlivé pracovné činnosti v katalógu sú zaraďované do jednotlivých platových tried hierarchicky v závislosti od ich náročnosti a stupňa vzdelania potrebného na ich vykonávania.
     Činnosti vykonávané zamestnancom s vyšším odborným vzdelaním  sú zaradené v katalógu najvyššie do 9. platovej triedy. Keby boli učitelia ZUŠ s VOV  zaradení do 9. platovej triedy, po vykonaní I. atestácie by podľa systému kariérového rastu pedagogických zamestnancov mali byť zaradení do 10. platovej triedy. Podľa katalógu pracovných činností sa však pre zaradenie do 10. platovej triedy  vyžaduje minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Z uvedeného dôvodu pri príprave systému zaraďovania pedagogických zamestnancov do platových tried v nadväznosti na ich karíérový rast a so zohľadnením spoločného systému zaraďovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  mohli byť učitelia ZUŠ s VOV zaradení najvyššie do 8. platovej triedy.

 

Prečo učitelia nedostávajú kredity aj za prípravu súťaží, olympiád či kultúrnych programov?
- Kredity a následne kreditový príplatok je určený ako merná jednotka rozsahu a náročnosti kontinuálneho vzdelávania, resp. motivačný nástroj pre kontinuálne vzdelávanie a čiastočná kompenzácia nákladov pedagogického zamestnanca spojených s kontinuálnym vzdelávaním. Vynikajúce výsledky v uvedených oblastiach sú výsledkom kvality práce pedagogických zamestnancov.
Zamestnávateľ má dva základné nástroje na odmenenie kvality práce týchto pedagogických zamestnancov a to osobný príplatok a odmena, pričom mimo normatívneho financovania Ministerstvo školstva SR na základe ustanovenie § 4b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva zriaďovateľovi štátnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na osobné náklady a prevádzkové náklady súvisiace s prípravou žiakov na súťaže, predmetové olympiády a na medzinárodné projekty alebo programy.


Prečo sa oceňuje autorstvo učebníc takým nízkym počtom kreditov?

- Nemožno pochybovať, že tvorba učebnice je vysoko odborná a záslužná práca, ktorú nemôže robiť hocikto. Pri tvorbe zákona sme uvažovali, či za autorstvo učebníc a učebných textov bude pedagogický zamestnanec- autor, dostávať aj kredity. V záujme motivácie pre tvorbu učebníc bolo rozhodnuté, že autorovi sa bude za autorstvo učebnice priznávať taká výška kreditov, ktorá sa odvíja od počtu autorských hárkov.
Vznikla tak situácia, že autor je za tvorbu učebnice odmeňovaný najmenej dvakrát a to autorským honorárom, ktorý sa pohybuje v rozpätí 5 - 10 % z predaného nákladu, kreditmi, na základe ktorých môže 7 rokov poberať 6-percentný kreditový príplatok a ďalšie kredity, ktoré môže použiť na vykonanie atestácie. V prípade, že učebnice vychádza v rámci reedície, ide o ďalšiu odmenu.


Prečo sa v novom systému odmeňovania posunul začínajúci učiteľ o jednu platovú triedu nižšie?
-
Táto zmena bola spôsobená spravodlivejším systémom zaraďovania učiteľov do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa, a nie podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú  vykonávajú.  Starý systém totiž umožňoval zaradiť začínajúceho i samostatného učiteľa s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa do platovej triedy 10. Oboch rovnako. Taktiež učiteľov s I. aj II. kvalifikačnou skúškou do platovej triedy 11. Systém zaraďovania učiteľov do platových tried podľa dosiahnutého kariérového stupňa tento problém odstránil. Zároveň však treba povedať, že v legislatíve sa urobili také opatrenia, ktoré zabezpečili, aby v súvislosti s novým zákonom nemal nikto nižší plat ako pred jeho účinnosťou.

 
Keď učitelia absolvujú kurzy (napríklad jazykové), za ktoré dostávajú kredity, získajú aj kvalifikáciu na vyučovanie daného predmetu?
- Kvalifikačné vzdelávanie podľa ustanovenia § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje rozšírenie kvalifikačných predpokladov absolventov tohto vzdelávania napríklad o ďalší aprobačný predmet alebo dokonca o študijný odbor. Zákonodarca v záujme motivácie pedagogických zamestnancov na takéto vzdelávanie v ustanovení § 47 ods. 1 písm. a) citovaného zákona určil, že ako bonus k získanej kvalifikácii získa absolvent navyše aj príslušný počet kreditov.