» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/RKZ/NP/2013-2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/RKZ/NP/2013-2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“.
 
Kód písomného vyzvania: OPVaV/RKZ/NP/2013-2
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Oprávnený partner: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Dátum vyhlásenia: 9. decembra 2013
Dátum uzávierky: 10. marca 2014

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ