» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2015-2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III).
 
Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/RKZ/NP/2015-2
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR


Dátum vyhlásenia: 17. apríla 2015
Dátum uzávierky: 17. júla 2015
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ