» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 2.2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Písomné vyzvanie – iniciatíva JEREMIE, Opatrenie 2.2

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj zverejňuje Písomné vyzvanie - iniciatíva Jeremie.

Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/JEREMIE/2009-1
Oprávnený žiadateľ: Európsky investičný fond

Dátum písomného vyzvania: 10. september 2009
Lehota na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 23. september 2009

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ