» Aktuality » Pekná maďarská reč – szép magyar beszéd

Pekná maďarská reč – szép magyar beszéd

15.04.2015
Pekná maďarská reč – szép magyar beszéd
     V priestoroch košického Gymnázia na Kuzmányho ulici sa v dňoch 16. až 18. apríla 2015 uskutoční 16. ročník celoslovenského kola súťaže „Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd.“
 
    Vyhlasovateľom podujatia je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Gymnáziom a základnou školou Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach a Metodicko-pedagogickým centrom, detašovaným pracoviskom Košice.
     Súťaž má tri kategórie - I. kategória je určená pre žiakov prvého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, v II. kategórii budú súťažiť žiaci druhého stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a 1. až 4. ročník osemročných gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským a v III. kategórii študenti gymnázií a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
     Pozostáva z prednesu/prečítania povinného textu, textu podľa vlastného výberu a vlastnej tvorby súvislého ústneho prejavu na zvolenú tému, ktorú si súťažiaci vyberajú z vopred pripravených piatich tém.
     Súťažiaci budú interpretovať povinne predložené a ľubovoľne vybrané texty z tvorby maďarských autorov 20. storočia, prípadne druhej polovice 19. storočia s pochopením ich zmyslu.
     Okrem individuálnych vystúpení žiakov budú súčasťou súťaže aj návrhy a podnety na skvalitnenie interpretácie textov z pohľadu odbornej poroty pre učiteľov maďarského jazyka a literatúry.