» Regionálne školstvo » Špeciálna výchova a vzdelávanie, poradenstvo » Pedagogické, špeciálnopedagogické, psychologické, výchovné poradenstvo

Pedagogické, špeciálnopedagogické, psychologické, výchovné poradenstvo

formát pdf ADRESÁR - usmerňovanie psychologického, špeciálnopedagogického, výchovného poradenstva podľa krajov v SR


Psychologické poradenstvo

formát pdf  Metodicko-informatívny materiál: Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole
formát pdf  Koncepcia pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe

 

Špeciálnopedagogické poradenstvo

formát pdf  Koncepcia špeciálnopedagogického poradenstva
formát pdf  Program na zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím
formát pdf  Vzorový štatút zariadení špeciálnopedagogického poradenstva

 


Adresáre centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva

Štátne: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_cvc.pdf
Súkromné: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/sukromne_sasz.pdf
Cirkevné: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/cirkevne_sasz.pdf
 

Výchovné poradenstvo

Mapa regionálneho školstva http://mapaskol.iedu.sk/
Aplikácia, ktorá umožňuje porovnávať ukazovatele nezamestnanosti pre jednotlivé študijné alebo učebné odbory: http://web.uips.sk/webaplikacie/Amn/

Usmernenia

formát pdf Postup centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri posudzovaní školských schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a pri ich zaraďovaní do základnej školy
formát pdf Pôsobnosť, zameranie a vykonávanie odborných činností školského logopéda – usmernenie