» Regionálne školstvo » Pedagogická dokumentácia a iné tlačivá

Pedagogická dokumentácia a iné tlačivá


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
schvaľuje

a)   nové vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola alebo školské zariadenie verejné listiny a rozhodnutia.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, denník evidencie odborného výcviku, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokol o komisionálnych skúškach, denný záznam školského zariadenia, protokol o štátnej jazykovej skúške sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva. Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme.

Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia – denník výchovnej skupiny, rozvrh hodín, školský poriadoksa nevedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia je súbor dokumentov, ktorými sa zabezpečuje organizácia a riadenie škôl a školských zariadení.

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia – návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej školesa vedie na tlačive podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia – správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, organizačný poriadok sa nevedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.

b)   nové vzory tlačív dokladov o získanom vzdelaní

Doklady o získanom vzdelaní osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vysvedčenie, osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, osvedčenie o zaškolení, osvedčenie o zaučení, vysvedčenie o záverečnej skúške, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške, vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom, vysvedčenie s doložkou, vysvedčenie o štátnej jazykovej skúškesa vydávajú na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva.

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie platné pre školský rok 2017/2018 sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a tlačív dokladov o získanom vzdelaní platné pre školské roky 2011/2012 – 2016/2017 sú zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.