» Aktuality » Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch

02.04.2019
Parlament dnes schválil zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
     Nové právo na ochranu pred sociálno-patologickými javmi na pracovisku, akými sú  mobbing, bossing, ale aj staffing (šikanovanie nadriadených), zavedenie inštitútu Etického kódexu, profesionalizácia výkonu pedagogickej a odbornej činnosti, prispôsobovanie ďalšieho vzdelávania potrebám škôl a školských zariadení, nová kategória odborného zamestnanca – kariérový poradca či znižovanie úväzkov niektorých kategórií zamestnancov. Všetky tieto novinky prináša zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý dnes schválili poslanci NR SR.
     „Verím, že schválením úplne nového zákona sa podarí naplniť zámer, s akým bol pripravovaný - zlepšiť podmienky na prácu pedagogických a odborných zamestnancov“, uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.
     Zákon o pedagogických  a odborných zamestnancoch sa rozšíril o možnosti príplatkov za inovačné vzdelávanie, prechodné obdobie na vyplácanie príplatkov v profesijnom rozvoji sa predĺžilo na 7 rokov, odstránila sa povinnosť špecializačného vzdelávania pre triednictvo, zvýšil sa príplatok za jazykovú skúšku a pod.
     Všetky navrhované, ako aj dodatočné zmeny vyrokované odborármi sú v prospech učiteľov a odborných zamestnancov a zabezpečujú, aby v budúcnosti nedošlo k zníženiu 12-percentných príplatkov v novom vzdelávacom systéme.