» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - hutníctvo, hutníctvo kovov

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - hutníctvo, hutníctvo kovov

25.11.2013
V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje návrh Technickej univerzity v Košiciach na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky (ďalej len "sústava").
Navrhovaná zmena sa týka zlúčenia študijného odboru hutníctvo a študijného odboru hutníctvo kovov spadajúcich do skupiny študijných odborov konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie a do podskupiny študijných odborov konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie.
Po uskutočnení navrhovanej zmeny by mal byť v sústave už len študijný odbor hutníctvo, v ktorom by bolo možné uskutočňovať vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.
K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky do 31. decembra 2013 elektronickou poštou na adresu odbor.vsv@minedu.sk.