Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov - zmena opisu ŠO dopravné stroje a zariadenia

Oznámenie o doručení návrhu na zmenu sústavy študijných odborov - zmena opisu ŠO dopravné stroje a zariadenia

20.09.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o doručení návrhu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na inú zmenu sústavy študijných odborov SR. Navrhovanou zmenou by malo byť doplnenie obsahu opisu študijného odboru dopravné stroje a zariadenia, a to najmä v časti opisu týkajúcej sa prvého stupňa štúdia - doplnenie špecifík pre profesijne orientované štúdium.

K predmetnému návrhu je možné zasielať pripomienky prostredníctvom elektornickej pošty, a to do 22. októbra 2017 na adresu odbor.vsv@minedu.sk.

 
NÁVRH BOL ZO STRANY NAVRHOVATEĽA VZATÝ SPÄŤ  LISTOM Z 23.1.2018 (DORUČENÝM MŠVVaŠ SR 29.1.2018) A E-MAILOM Z 24.1.2018.