» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie predlžuje dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! O presnom dátumeu závierky hodnotiaceho kola č. 1 Vás budeme informovať do konca tohto týždňa.