» Aktuality » Otvorenie prezentačnej výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla

Otvorenie prezentačnej výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla

08.10.2018
Otvorenie prezentačnej výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla
     V mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová otvorila so štátnym tajomníkom rezortu práce Branislavom Ondrušom a s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom jubilejný 20. ročník prezentačnej výstavy  Stredoškolák - Hrdina remesla, ktorá bola súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností.. 
     Hlavným cieľom výstavy bolo ponúknuť žiakom základných škôl a ich rodičom ucelený prehľad o ponuke vzdelávania v rámci odbornej výučby a poukázať na možnosti uplatnenia sa z hľadiska prezentujúcich sa firiem. Výstavisko v Trenčíne hostilo  vystavovateľov z radov stredných škôl zväčša v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Zúčastnili sa tiež predstavitelia zamestnávateľov, ktorí podnikajú na pôde vyššieho územného celku a aj predstavitelia zamestnávateľov z prihraničného regiónu.
     Na úvod svojho otváracieho prejavu Oľga Nachtmannová zablahoželala predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi k jeho menovaniu za národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2018 a vyzdvihla skutočnosť, že splnil kritéria Európskej komisie na uvedenú dôležitú pozíciu.
     V aktuálnom školskom roku je v rámci Trenčianskeho kraja do systému duálneho vzdelávania zapojených 22 stredných odborných škôl, 91 firiem a 880 žiakov. Štátna tajomníčka poukázala aj na dôležitosť Aliancie sektorových rád pre zosúladenie požiadaviek trhu práce a absolventov odborných škôl a vyzdvihla uskutočnené legislatívne zmeny, ktorými rezort školstva reaguje na meniace sa potreby zamestnávateľov pre zefektívnenie odborného vzdelávania a prípravy v aktuálnom školskom roku. „Som presvedčená, že novým nastavením zákona o odbornom vzdelávaní, ktoré oveľa viac odráža potreby praxe, budeme pokračovať v systémovom prístupe k odbornému vzdelávaniu na Slovensku, “ skonštatovala štátna tajomníčka.