» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Často kladené otázky » Otázky k vyhláseným výzvam
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Otázky k vyhláseným výzvam

Otázky k vyhláseným výzvam adresujte v prípade dopytovo-orientovaných projektov Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, v prípade národných projektov/písomných vyzvaní/oznámení o možnosti predkladať projektové návhry Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kontakty, resp. kontaktné osoby sú vždy uvedené priamo v samotnej výzve/písomnom vyzvaní.

  

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ