» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Operačný program Vzdelávanie pomôže získať „ekonomické minimum“ zdravotne znevýhodneným osobám

Operačný program Vzdelávanie pomôže získať „ekonomické minimum“ zdravotne znevýhodneným osobám

24.03.2010

 

     Do „Pilotného projektu vzdelávania telesne znevýhodnených osôb so zameraním na získanie certifikátu EBC*L" (European Business Competence* Licence) sa tento mesiac zapojila skupina osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. Projektom reagovala Európska vzdelávacia akadémia na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameranú na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v rámci operačného programu Vzdelávanie.
    
Získaním finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu dostanú zdravotne znevýhodnení príležitosť zlepšiť svoje ekonomické znalosti prostredníctvom vzdelávacieho programu EBC*L. Tento program im poskytne možnosť ľahšie získať prácu, podporiť svoju kariéru a zdokonaliť si ekonomické myslenie. Účastníci projektu si tak budú môcť osvojiť nielen teóriu, ale  aj vzťahy a súvislosti bežne používaných termínov z prostredia podnikania.
     Projekt je plánovaný na dva roky, počas ktorých sa telesne a sluchovo postihnutí zo všetkých krajov Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja, zúčastnia série viacdňových školení. Pilotné vzdelávacie aktivity budú realizované tzv. 3T metódou (teória, tréning, taxácia - zhrnutie učiva a diskusia). Po ukončení prednášok a praktických cvičení čaká účastníkov záverečná skúška. Úspešní absolventi získajú medzinárodne uznávaný certifikát EBC*L.
     Výška NFP na tento projekt je 125 002 eur, pričom Európska vzdelávacia akadémia sa podieľa na spolufinancovaní  zostávajúcimi 5% z celkových oprávnených výdavkov.