Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Október 2017

Október 2017

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2017 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
-          8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2017 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2016 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave) a 
-          4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2017 (15% zo sumy 91,06 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2017 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave). 

V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2017 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2017 prostredníctvom ich zriaďovateľov.