» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Október 2015– aktualizácia databázy na základe počtu detí MŠ k 15.9.2015

Október 2015– aktualizácia databázy na základe počtu detí MŠ k 15.9.2015

 
Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie – upravený rozpočet na rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:
  • 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.1.2015 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2014 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave) a 
  • 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.9.2015 (15% zo sumy 90,42 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15.9.2015 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a Eduzberu spracovaného CVTI SR v Bratislave). 
V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2015 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.
Okresný úrad v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2015 prostredníctvom ich zriaďovateľov.