» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Október 2012

Október 2012

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie - upravený rozpočet na rok 2012 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:

  • - 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k1.1.2012 (15% zo sumy 86,65 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k15.9.2011 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 aEduzberu spracovaného ÚIPŠ vBratislave) a
  • - 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k1.9.2012 (15% zo sumy 88,82 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k15.9.2012 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 aEduzberu spracovaného ÚIPŠ vBratislave).

V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2012 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2012 prostredníctvom ich zriaďovateľov.