» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » Október 2011

Október 2011

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie - upravený rozpočet na rok 2011 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:

  • - 8-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k1.1.2011 (84,61 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k15.9.2010 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 aEduzberu spracovaného ÚIPŠ vBratislave) a
  • - 4-násobku sumy zodpovedajúcej 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k1.9.2011 (86,65 Eur mesačne) prenásobeného počtom detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k15.9.2011 (podľa výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 aEduzberu spracovaného ÚIPŠ vBratislave).

 V rozpise upraveného rozpočtu na rok 2011 sa zriaďovateľom zohľadnili aj zmeny v sieti škôl a školských zariadení.

Krajský školský úrad poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2011 prostredníctvom ich zriaďovateľov.