Odporúčaný postup v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností vysokej školy v roku 2014-2015

Akreditačná komisia určila pre jednotlivé vysoké školy termín na predloženie žiadostí a podkladov v súvislosti s komplexnou akreditáciou ich činností na 2.6.2014, prípadne 1.7.2014.  Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Akreditačná komisia vypracuje hodnotiacu správu o plnení poslania a úloh vysokej školy, vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam vysokej školy o akreditáciu jej činností a hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti do dvanástich mesiacov od začiatku komplexnej akreditácie.  Následne ministerstvo v lehote 60 dní od doručenia vyjadrenia Akreditačnej komisie rozhodne o žiadostiach vysokej školy a následne poskytne vysokej škole hodnotiace správy a rozhodnutia o jej žiadostiach doručených v rámci komplexnej akreditácie jej činností, čím sa komplexná akreditácia pre vysokú školu skončí.
Na základe uvedeného je možné predpokladať, že komplexná akreditácia činností vysokých škôl, ktorá začala v roku 2014, bude ukončená do konca akademického roka 2014/2015. Mierne oneskorenie môže spôsobiť lehota potrebná na doručenie vyjadrenia Akreditačnej komisie ministerstvu a následne lehota na doručenie rozhodnutí a hodnotiacej správy vysokej škole.
Vysoké školy podľa § 57 ods. 5 zákona v prípade bakalárskych študijných programov do 20. septembra 2014 zverejňovali informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2015/2016, resp. dva mesiace pred termínom na podanie prihlášky v prípade študijných programov druhého a tretieho stupňa. Vysoká škola podľa § 55 ods. 6 zákona je oprávnená prijímať uchádzačov len na akreditované študijné programy, teda zjednodušene, v čase zverejňovania informácií o prijímacom konaní ide o študijné programy, ktoré boli akreditované pred komplexnou akreditáciou jej činností. Akreditovaným študijným programom je študijný program, ktorého absolventom je vysoká škola oprávnená udeľovať zodpovedajúci akademický titul.
Viaceré vysoké školy požiadali ministerstvo o usmernenie k organizácií akademického roka 2015/2016, keďže pred jeho začiatkom dôjde k prehodnoteniu jednotlivých práv vysokej školy, čo môže mať podstatný vplyv na podmienky na riadne skončenie štúdia, zoznam akreditovaných študijných programov a ďalšie súvislosti. V ďalšom texte sa zameriame na odporúčaný postup pre vysoké školy pre najčastejšie prípady. Ministerstvo sa už v minulosti vyjadrilo k akreditácií študijných programov, o ktorých akreditáciu vysoká škola požiadala po 1. januári 2013, ide tak o doplnenie predchádzajúceho vyjadrenia. V prípade vysokých škôl, ktorých komplexná akreditácia začala neskôr, je možné aplikovať analogické postupy.
Podľa § 51 ods. 2 zákona je študijný program súbor predmetov a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie vzdelávacích činností jednotlivých predmetov pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Podľa informácií z viacerých vysokých škôl, vysoké školy inovovali študijné programy a v inovovanej podobe požiadali o ich akreditáciu v rámci komplexnej akreditácie ich činností, pričom inovácia sa netýkala len zmeny udeľovania kreditov za štátnu skúšku, ale bola komplexnejšia (zmena odporúčaného študijného plánu, zavedenie nových povinných predmetov a pod.). Ministerstvo pripustilo, že i napriek zmene predmetov a pravidiel, ak vysoká škola nepožiada o akreditáciu ako o akreditáciu nového študijného programu a ani Akreditačná komisia nedospeje k vyjadreniu, že ide o nový študijný program, bude k takýmto žiadostiam pristupovať ako k akreditácii existujúceho študijného programu a právo sa v závislosti od vyjadrenia Akreditačnej komisie prizná obvykle bez časového obmedzenia  (ak by išlo o nový študijný program, právo by sa priznalo na štandardnú dĺžku štúdia).
V rámci akreditácie študijného programu sa posudzuje spôsobilosť vysokej školy uskutočňovať študijný program, čoho súčasťou je aj hodnotenie obsahu a podmienok absolvovania študijného programu.
  • Denná forma štúdia
  • Externá forma štúdia
  • Doplňujúce poznámky a komentáre
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku