» Aktuality » Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať

14.12.2017
Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať
     Prvým zasadnutí sa včera začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 - 2023.
     Odborný a koordinačný orgán má celkovo 32 členov, ktorí zastupujú ústredné orgány štátnej správy, vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied, ako aj zamestnávateľské združenia a zväzy. Zriadený bol na základe zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
      Úlohou orgánu bude posúdiť Návrh tém ŠPVaV pripravených rezortom školstva, ktoré vychádzajú zo schválených priorít v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK) a podkladov pripravených pracovnými skupinami pre jednotlivé prioritné oblasti výskumu a inovácií.
     V súlade s hlavnými úlohami ministerstva školstva v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády SR a plán hlavných úloh vlády SR majú byť predložené návrhy štátnych programov na rokovanie vlády SR do konca budúceho roka. Odborný a koordinačný orgán sa taktiež zameria na prípravu návrhov na členov a predsedov pracovných skupín pre prípravu jednotlivých ŠPVaV, na  posúdenie  pripravených návrhov ŠPVaV pred ich predložením do Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie a do vlády SR.
     V spolupráci so sekciou vedy a techniky ministerstva školstva sa tento orgán taktiež bude podieľať na organizačnom a technickom zabezpečení implementácie pripravovaných  ŠPVaV vrátane systémového a odborného hľadiska v rámci ich monitorovania a vyhodnocovania z pohľadu plnenia cieľov.