Odborné vzdelávacie programy sa budú tvoriť na dvoch úrovniach

06.06.2007

     Na svojom dnešnom zasadnutí rokovala vláda o ďalšej z koncepcií, ktoré budú tvoriť východiská pre legislatívny zámer zákona o výchove a vzdelávaní. Schválený návrh predstavuje dvojúrovňový model vzdelávacích programov v oblasti odborného vzdelávania.
     V stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach, učilištiach, strediskách praktického vyučovania a ďalších školách s odborným vzdelávaním sa budú vzdelávacie programy tvoriť na štátnej a školskej úrovni. Vzdelávací program (kurikulum) bude predstavovať komplexné riešenie obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania, metód hodnotenia, organizácie a riadenia vzdelávania.
     Štátnu úroveň budú predstavovať štátne vzdelávacie programy (ŠVP). Tie budú vymedzovať potreby a ciele štátnej politiky podľa jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Pripravené by mali byť podľa novej sústavy odborov. Stanovia základný obsah odborného vzdelávania a prípravy, ktorý by mal tvoriť spravidla 70 % (najmenej 60 %) celkového obsahu vzdelávania. Na tvorbe ŠVP budú spolupracovať ministerstvá školstva, zdravotníctva, vnútra, obrany a spravodlivosti. Do tvorby budú zapojené aj organizácie zamestnávateľov s celoštátnou pôsobnosťou.
     Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) budú vypracované pre konkrétne študijné alebo učebné odbory. Školy budú mať možnosť vytvoriť si ich s prihliadnutím na svoje podmienky. Budú tak môcť akceptovať potreby regionálneho trhu práce. Za tvorbu a schválenie ŠkVP bude zodpovedný riaditeľ školy.

Bratislava 6. júna 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku