» Aktuality » Od septembra čaká školy niekoľko noviniek

Od septembra čaká školy niekoľko noviniek

31.05.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a štátny tajomník Jaroslav Ivančo informovali na dnešnej tlačovej konferencii o pripravovaných zmenách, ktoré školy čakajú od septembra 2011.
     Od nového školského roka zavádza ministerstvo na základných školách povinnú výučbu anglického jazyka. Týmto krokom chce docieliť, aby žiaci, ktorí začnú školskú dochádzku v septembri 2011, dokázali po skončení školy plynule komunikovať v anglickom jazyku. V tejto súvislosti rezort školstva odporúča začať s jeho výučbou od tretieho ročníka a venovať mu v každom ročníku tri hodiny týždenne. Týka sa to aj žiakov, ktorí práve navštevujú prvý alebo druhý ročník a doteraz si nezvolili okrem anglického jazyka žiaden iný cudzí jazyk. Výnimkou však budú dnešní prváci alebo druháci, ktorí sa už učia iný cudzí jazyk, a tak budú môcť začať s výučbou angličtiny ako druhého cudzieho jazyka až na druhom stupni.
     V snahe znížiť informačnú nerovnosť a sprehľadniť zverejňovanie výsledkov Testovanie 9-2011 a Maturita 2011 prichádza ministerstvo so zmenou v zverejňovaní výsledkov týchto národných externých meraní. Kým v predchádzajúcich rokoch sa výsledky škôl v externých meraniach vyhlasovali podľa priemernej úspešnosti žiakov 9. ročníka a externej maturity z testovaných predmetov, v tomto roku sa prezentácia výsledkov škôl doplnila o nový údaj, a tým je rozdiel oproti národnému priemeru. Ten vypovedá, aké sú výsledky školy z testovaných predmetov vo vzťahu k dosiahnutému celoslovenskému priemeru. Už teraz sú na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9#662,o718 zverejnené výsledky škôl dosiahnuté v tomto i uplynulom školskom roku, ktoré umožňujú porovnať hodnotu rozdielu úspešnosti oproti národnému priemeru v oboch rokoch.
     Rezort školstva rovnako po prvýkrát zverejnil výsledky podľa úspešnosti okresov v jednotlivých krajoch, ktoré by sa mali stať novou komplexnejšou informáciou pre zriaďovateľov škôl, verejnosť i samotné ministerstvo školstva. Zaujímavým údajom je rozdiel úspešnosti okresu oproti národnému priemeru, ako aj oproti priemeru kraja. „Verejnosť bude mať možnosť získať informáciu, či sa konkrétna škola v strednodobom a dlhodobom horizonte zlepšuje alebo zhoršuje," vysvetlil Eugen Jurzyca.
     Ďalšou novinkou bude od budúceho školského roka zrušenie polhodinovej dotácie pre niektoré predmety, ktorú z hľadiska organizácie vyučovania vnímali školy ako didakticky nevyhovujúcu. K zefektívneniu vyučovania by mala prispieť aj nová príležitosť pre školy uplatniť si zmenu rozpisu hodín v rámci svojich učebných plánov. V praxi to znamená, že  minimálny počet hodín určený pre príslušný predmet v stupni vzdelávania, ktorý určuje štátny vzdelávací program, si budú môcť školy podľa svojich vlastných potrieb zvyšovať.
     Okrem týchto zmien pristúpilo ministerstvo školstva aj k úprave vnútorných smerníc, na základe ktorých bude musieť každý účastník verejnej súťaže dostať vždy rovnaké informácie, a to aj v prípade, že pôjde o  dodatočne vyžiadané údaje zo strany iba jedného účastníka. V procese výberových konaní a verejných obstarávaní sa do stanovených lehôt budú zarátavať len pracovné dni, aby nedochádzalo k ich plynutiu počas sviatkov a víkendov. Novinkou sa stane aj zverejňovanie schvaľovacích doložiek na učebnice spolu s lektorskými posudkami a menami ich autorov.
Fotogaléria

Bratislava 31. máj 2011