» Aktuality » Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení

15.05.2017
Ocenenie od Slovenskej rady rodičovských združení
     Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka,  ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Oceňovanie pedagógov a pedagogických zamestnancov zo Slovenska bolo súčasťou VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11.národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa skončil v nedeľu (14.5.) v Bardejove.
     Okrem riaditeľa ŠPÚ ocenila SRRZ aj ďalších 5 výskumných a vývojových pracovníkov tejto inštitúcie. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v záverečnom hodnotiacom prejave vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu rodičov a rodičovských združení pri podieľaní sa na výchovno-vzdelávacom procese detí a mladej generácie vôbec.
     „Eruditio mores futurum – vzdelanosť tvorí našu budúcnosť. Tieto slová vyslovil kedysi významný slovenský polyhistor Matej Bell, ktorý podčiarkol, že súčasťou nášho vzdelania nemá byť len vzdelanie ako také, ale najmä výchova. Preto som, rád, že pani predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová aj na tejto konferencii vyzdvihla úlohu rodičov, rodičovských združení pri vzdelávaní a pri formovaní osobnosti detí. Dôležité je pestovanie predovšetkým takých vlastností, ako je zmysel pre pravdu, mravnosť a slušnosť ako základný kameň ďalšieho rastu, vzdelania a formovania osobnosti detí,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ. Rodinná výchova je podľa Ľ. Hajduka predpokladom úspešného nástupu detí do škôl tak, ako je fungujúca symbióza školy a rodiny predpokladom úspešného napredovania v školskom výchovno-vzdelávacom procese.