» Aktuality » Ocenenie kvality práce organizácie Iuventa

Ocenenie kvality práce organizácie Iuventa

09.10.2014
Ocenenie kvality práce organizácie Iuventa
     V rámci 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu, ktorú vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, sa stala organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže oceneným finalistom súťaže v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora.
     Súťaž ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť. Národná cena za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM (určený pre podnikateľský sektor a organizácie verejnej správy) a modelu CAF (určený pre organizácie verejnej správy).
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, sa rozhodla zvyšovať kvalitu činnosti organizácie už v roku 2011, kedy vypracovala prvú samohodnotiacu správu a začala zavádzať model kvality CAF (Common Assessment Framework). Medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF získala IUVENTA v roku 2013. Druhá samohodnotiaca správa bola vypracovaná a odovzdaná na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v máji tohto roka.
     Na základe výsledkov posúdenia, hodnotiteľská komisia rozhodla o ocenení. Podľa Jozefa Mihoka, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, úrad vysoko hodnotí dosiahnuté úspechy organizácie IUVENTA.
     Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 20. novembra 2014.